زنبور عسل

مطالبی که در این قسمت ارائه می گردد صرفاً جهت اطلاعات داروئی عزیزان بوده و ممکن است برخی از این داروها در فارماکوپه ایران وجود نداشته باشد و این مطالب صرفاً جنبه علمی و آموزشی دارد و بحث تجاری در آن مطرح نمی باشد

به شکل قرص های ۷۰ گرمی می باشد که هر قرص حاوی ۴۰۰ میلی گرم ماده موثره کومافوس می باشد.کومافوس جزء مواد ارگانو فسفره بوده، با آنزیم کولین استراز ترکیب شده آن را بصورت غیر قابل برگشت فسفریله می کند و به این ترتیب باعث مهار عمل آنزیم می شود. این کار سبب تجمع استیل کولین فعال در محل سیناپس شده و سبب بروز علائم کولینرژیک در انگل می گردد.

 

قرص AB Var C

 

جولای 20, 2018

قرص AB Var C

مطالبی که در این قسمت ارائه می گردد صرفاً جهت اطلاعات داروئی عزیزان بوده و ممکن است برخی از این داروها در فارماکوپه ایران وجود نداشته باشد و این مطالب صرفاً جنبه علمی و آموزشی دارد و بحث تجاری در آن مطرح نمی باشد به شکل قرص های ۷۰ گرمی می باشد که هر قرص حاوی ۴۰۰ میلی گرم ماده موثره کومافوس می باشد.کومافوس جزء مواد ارگانو فسفره بوده، با آنزیم کولین استراز ترکیب شده آن را بصورت غیر قابل برگشت فسفریله می کند و به این ترتیب باعث مهار عمل آنزیم می شود. این کار سبب تجمع استیل کولین فعال در محل سیناپس شده و سبب بروز علائم کولینرژیک در انگل می گردد.   قرص AB Var C